ตัวอย่างพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ

2

พินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับ

พินัยกรรมฉบับนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ. ..............ณ บ้านเลขที่...................ตรอก/ซอย...........................ถนน/หมู่ที่................................แขวง/ตำบล......................เขต/อำเภอ............................จังหวัด.......................................

ขอทำคำสั่งครั้งสุดท้ายของข้าพเจ้าไว้ในพินัยกรรมฉบับนี้ (บรรดาคำสั่งและพินัยกรรมใดๆ ที่ข้าพเจ้าได้ทำขึ้นก่อนหน้านี้ ให้ถือเป็นอันสิ้นผลและถูกเพิกถอนไปโดยพินัยกรรมฉบับนี้ทั้งหมด) ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่ความตายแล้ว ข้าพเจ้าขอยกทรัพย์สินอันได้แก่บรรดาอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ทั้งหมดอันเป็นกรรมสิทธิ์ของข้าพเจ้า รวมทั้งบรรดาทรัพย์สินใดๆ ทั้งหลายที่ข้าพเจ้ามีหรืออาจมีในภายหน้าให้แก่

นาง...............................ภริยาของข้าพเจ้า จำนวน.............ส่วน

นาย...............................บุตรชายของข้าพเจ้า จำนวน.............ส่วน

นางสาว..........................บุตรสาวของข้าพเจ้า จำนวน.............ส่วน

ข้อ ๒. เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่ความตายแล้ว ให้แต่งตั้ง นาย/นาง/นางสาว...................................เป็นผู้จัดการมรดกของข้าพเจ้า หากปรากฏว่า นาย/นาง/นางสาว........................................ถึงแก่กรรมพร้อมกันกับหรือก่อนข้าพเจ้า ให้ นาย/นาง/นางสาว ...........................................เป็นผู้จัดการมรดกของข้าพเจ้าแทนต่อไป

ข้อ ๓. บรรดาค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดการงานศพของข้าพเจ้า ให้หักออกจากกองมรดกของข้าพเจ้าเสียก่อน ส่วนที่เหลือทั้งหมดจึงให้ตกเป็นของภริยาและบุตรทั้งสองของ ข้าพเจ้าดังกล่าวข้างต้น

ข้อ ๔. เมื่อข้าพเจ้าถึงแก่ความตายแล้ว หากปรากฏว่าผู้รับมรดกคนหนึ่งคนใดถึงแก่กรรมก่อนข้าพเจ้า ให้ทรัพย์มรดกของข้าพเจ้าส่วนนั้นตกเป็นของผู้รับมรดกที่ยังคงมีชีวิตอยู่ โดยให้แบ่งเฉลี่ยแก่ผู้รับมรดกในอัตราส่วนเท่าๆ กัน

พินัยกรรมฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ ฉบับหนึ่ง ข้าพเจ้าเป็นผู้เก็บรักษาไว้เอง ส่วนอีกฉบับหนึ่ง นาย/นาง/นางสาว..................................

............................................................................เป็นผู้เก็บรักษาไว้

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ในเวลาที่ทำพินัยกรรมฉบับนี้ ข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์ทุกประการ

.................................................... ผู้ทำพินัยกรรม

( )

อ่านเพิ่มเติม »

2 ความคิดเห็น:

  1. สวัสดีค่ะ อยากเม้นๆๆๆ

แสดงความคิดเห็น